INFORMACJE WSTĘPNE

Szanując prawo do prywatności oraz ochronę danych osobowych Użytkowników, Choicer dokłada najwyższych starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby procesyprzetwarzania w Choicerbyły dla Użytkowników przejrzyste, przedstawiamy niniejszą politykę prywatności, w której zostały określone najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH

Choicer Sp. z o. o. z siedzibą w Zabierzowie (32-080), ul. Radosna 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000930386, NIP 5130274980 (dalej: „Choicer”).

POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Choicer zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego wykonywania Usług. Dane są zbierane za pośrednictwem Aplikacji mobilnej w związku z tym Użytkownik decydując korzystać się z Usług przekazuje Choicer określone informację, będą są zależne od łączących nas Choicer z Użytkownikiem relacji:

I. Użytkownicy Aplikacji Choicer

Rodzaj danych osobowych:

• Użytkownik rejestrując Konto podaje w formularzu nr numer telefonu oraz adres e-mail, a także podstawowe informacje niezbędne do działania usługi, takie jak płeć. • W trakcie Rejestracji konta, a także w późniejszym czasie Użytkownik może udzielić dodatkowych informacji, takich jak lokalizacja, zainteresowania i inne szczegóły dotyczące Użytkownika, a także zdjęcia i filmy na których znajduje się Użytkownik.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1. w celu Rejestracji Konta w Aplikacji „Choicer” na żądanie osoby fizycznejoraz możliwości korzystania z Usług, które oferuje Choicer (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 2. w celach prowadzenia kampanii reklamowych i marketingowych wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku gdy takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji: - wyświetlanie reklam w Aplikacji mobilnej, - newsletter (wysyłka informacyjna), - przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail), 3. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 4. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 5. także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): - w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, - w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych Usług i dostosowaniem ich do Użytkowników.

Okres przechowywania danych - Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na czas korzystania z Aplikacji, do czasu dezaktywacji Konta, a także do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Po zaprzestaniu korzystania z Aplikacji, wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane tylko na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Choicer i związanych z nimi roszczeniami.

II. Uprawnienia konsumenckie Użytkowników (np. reklamacja, wniosek).

Rodzaj danych osobowych: • Dane Osobowepodane w zgłoszeniu, które są wymagane do realizacji praw( m. in. imię i nazwisko oraz adres e-mail)

Cel przetwarzania i podstawa prawna: 1. w celu rozpatrzenia m. in. wniosku, reklamacji, które są niezbędne przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Choicer(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 2. w celu realizacji umowy powiązanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 3. w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 4. w celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 5. także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): - w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, - w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do uczestników wydarzeń,

Okres przechowywania danych - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do czasu ich przedawnienia prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane za zgodą, wyrażoną w chwili Rejestracji w Aplikacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia korzystanie z Usług, które udostępnia Choicer za pośrednictwem Aplikacji.

UDOSTĘPNIENIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

Choicer informuje, że w związku z prowadzoną działalnością i w ramach realizacji celów przetwarzania może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym np. partnerzy biznesowi, dostawcy usług hostingu lub usług informatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w serwisie internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Choicer. Podmiotami takimi mogą być w szczególności: I. Podmioty świadczące na rzecz Choicer usługi w zakresie prowadzenia bieżącej działalności, jak biura rachunkowe i prawne, podmioty utrzymujące infrastrukturę techniczną, przy wykorzystaniu której Choicer prowadzi działalność. II. Podwykonawcy usług świadczonych przez Choicer; III. Podmioty biorące udział w Kampaniach reklamowych realizowanych przez Choicer;

Choicer informuje, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, może zostać zobowiązany do wydania informacji na temat Użytkownika, na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa: I. Prawo do wycofania zgody, II. Prawo do usunięcie danych osobowych, III. Prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych - składając sprzeciw, należy wskazać przyczyny, IV. Prawo do żądaniaograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, V. Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, VI. Prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych do innego podmiotu.

Ponadto, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

DANE STATYSTYCZNE

W trakcie korzystania z Aplikacji Choicer będą gromadzone dane dotyczące zachowania Użytkowników. Takie dane będą wykorzystywane przez Choicer tylko w celu przeprowadzania badań statystycznych i analitycznych, jednak na podstawie zgromadzonych czynności nie będzie można indywidualnie wyodrębnić jednostki, zatem takie dane nie stawią danych osobowych w rozumieniu RODO.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Choicer nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Użytkowników, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik w każdej chwili może kontaktować się z Choicer w sprawie Polityki Prywatności oraz danych osobowych, w związku z tym wszelkie zapytania, zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych, prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Choicer zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, która może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów: I. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratorów lub prawai obowiązki podmiotów danych; II. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres PolitykiPrywatności.

Zmiany mogą zostać wprowadzone w dowolnym czasie jednak o zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie i są uważane za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.12.2022.